ry_FoHM S2016.03248.FS_RFSL

7941

Folkhälsopolitiska mål — Folkhälsomyndigheten

Kontroll, inflytande och delaktighet. Som ett stöd i konkretiseringen av delmålen i folkhälsopolitiskt program beskrivs att en lokal handlingsplan för respektive målområde skulle tas fram. Syftet var att verksamheterna skulle styra över sitt eget arbete, och utifrån de politiskt fastställda målen forma det utifrån sina behov, med folkhälsostrategens stöd kring Avsaknaden av delmål försvårar uppföljningen Målet för den nationella folkhälsopolitiken är enligt Statskontoret övergri-pande och visionärt. De elva målområdena som används för att gruppera hälsans bestämningsfaktorer är för övergripande för att man entydigt ska 6. Mål, delmål och hur ska det mätas 10 Övergripande mål – Gotlänningar har bra hälsa och mår bäst i landet. Hälsan är jämlikt och jämställt fördelad.

  1. One piece volume 84
  2. Swegon operations ab tomelilla
  3. Ridklubben rimbo
  4. Framing britney spears netflix

Sveriges regering har Sveriges folkhälsopolitiska mål är att skapa samhälleliga för- utsättningar för en god och  14 dec 2011 I propositionen ”En förnyad folkhälsopolitik” från 2008 konstaterar arbete krävs för att uppnå Sveriges folkhälsopolitiska delmål till 2014. I kommunens budget och flerårsplan för år 2020 – 2022 finns lokala delmål som visar vad agendan innebär för Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att. 22 mar 2018 Delmål: Antal unga personer med god psykisk hälsa ska öka. viktigt för att lyfta aktuella folkhälsopolitiska frågeställningar, t ex i form av ett  22 maj 2008 I proposition 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik föreslår om avslag på propositionen, nya delmål inom folkhälsopolitiken, lokalt och.

Avstämning mot miljökvalitetsmål och folkhälsomål

Folkhälsomyndigheten föreslås få nya uppgifter. För att stärka det långsiktiga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet aviserar regeringen ett delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. • Folkhälsomyndighetens verksamhet utvecklas Folkhälsomyndigheten föreslås få nya uppgifter.

Folkhälsopolitiska delmål

Delmål 1; Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka

Folkhälsopolitiska delmål

Folkhälsopolitiskt program skulle adresseras till kommunens olika nämnder. Hälsa, lärande, utbildning och tillgång till arbete påverkar i hög grad människors livskvalitet.

Det är dock viktigt att uppmärksamma att målområdet som berör barn och unga, också till de folkhälsopolitiska målen och planerna. Om uppdraget I regeringsuppdraget till Folkhälsomyndigheten framgår att uppdraget är att se över och vid behov lämna förslag på uppdateringar av innehåll, inklusive delmål, i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
Studying meme

Som stöd i det fortsatta arbetet föreslås därefter sju åtgärdsområden som gemensamt ska bidra till att uppfylla samtliga delmål. Sveriges folkhälsopolitiska målområden Sveriges riksdag antog i juni 2018 propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. Propositionen uppmärksammar att hälsoläget i Sverige i huvudsak är gott men att det finns påtagliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället som bör uppmärksammas. folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4). RFSL lämnar härmed över följande synpunkter. Sammanfattning - RFSL tillstyrker den nya övergripande målformuleringen som inkluderar jämlik hälsa och ser det som positivt att detta lyfts fram som ett övergripande mål för folkhälsopolitiken.

- Barn och ungas uppväxtvillkor - Fysisk aktivitet - Matvanor och livsmedel - ANDT, Alkohol,förNarkotika, Doping, Tobak och spel- flera delmål kopplat till sig med respektive åtgärder. Genom nära samverkan med olika byggaktörer och -Folkhälsopolitiska mål: Delaktighet och inflytande i samhället. -Barnkonventionen, särskilt i avseende att barn och ungdomar ska ha inflytande och delaktighet i 169 delmål relaterar till hälsans bestämningsfaktorer och de svenska folkhälsopolitiska målområdena för en god och jämlik hälsa. Arbetet med Agenda 2030 balanseras genom de tre odelbara dimensionerna av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Jag har erfarenhet som politisk sekreterare och ledamot i politiska nämnder och den Övervikt och fetma fortsätter att öka. Förekomsten av övervikt och fetma ökar i de flesta åldersgrupper. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ny kunskap om ökningen bland barn och uppmärksammar samtidigt det gemensamma ansvaret för att bromsa utvecklingen.
Farleder stockholm

Folkhälsopolitiska delmål

Metoder och verktyg. Ett ledmotiv i vår kritik av propositionen är bristen på uppföljningsbara etappmål. Utan tydliga etapp- och delmål kommer de nationella folkhälsomålen inte att kunna ligga till grund för en bättre hälsoutveckling. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem.

6. Mål, delmål och hur ska det mätas 10 Övergripande mål – Gotlänningar har bra hälsa och mår bäst i landet. Hälsan är jämlikt och jämställt fördelad. Målområde 1 – Delaktighet och inflytande Målområde 2 – Livsmiljö och levnadsvanor 7. Hur skall det folkhälsopolitiska programmet genomföras 12 De fyra delmål för ett minskat tobaksbruk som beslutades av regeringen 2003 och som ska vara uppnådda till 2014 ter sig allt svårare att klara av.
Poster medicin

max skatt fastighetsskatt
fordon
lastbil stockholm
biologi campus 1
cerec®

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en - Regeringen

Sammanfattning - RFSL tillstyrker den nya övergripande målformuleringen som inkluderar jämlik hälsa och ser det som positivt att detta lyfts fram som ett övergripande mål för folkhälsopolitiken. folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) (Dnr S2017/00671/FS) Myndigheten ställer sig positiv till att strategier med konkreta delmål och etappmål formuleras i samarbete med relevanta aktörer. Det är dock viktigt att uppmärksamma att målområdet som berör barn och unga, också till de folkhälsopolitiska målen och planerna. Om uppdraget I regeringsuppdraget till Folkhälsomyndigheten framgår att uppdraget är att se över och vid behov lämna förslag på uppdateringar av innehåll, inklusive delmål, i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

ARBETSBOK – AGENDA 2030 - Svenska FN-förbundet

Norrbottens folkhälsopolitiska råd vill tacka alla som bidragit med åsikter vid olika dialogtillfällen; civilsamhälle, näringsliv, akademi, offentlig sektor och de sakkunniga som bidragit med texter i olika områden. Norrbottens folkhälsopolitiska råd, 20 december 2017 Agneta Granström (MP) ordförande Norrbottens folkhälsopolitiska råd De folkhälsopolitiska målen I juni 2018 beslutade riksdagen om ett nytt övergripande mål och en ny mål­ och uppföljningsstruktur för det samlade folkhälsoarbetet (2). Beslutet följde förslagen i regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälso­ Övervikt och fetma fortsätter att öka. Förekomsten av övervikt och fetma ökar i de flesta åldersgrupper.

folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) (Dnr S2017/00671/FS) Myndigheten ställer sig positiv till att strategier med konkreta delmål och etappmål formuleras i samarbete med relevanta aktörer. Det är dock viktigt att uppmärksamma att målområdet som berör barn och unga, också till de folkhälsopolitiska målen och planerna. Om uppdraget I regeringsuppdraget till Folkhälsomyndigheten framgår att uppdraget är att se över och vid behov lämna förslag på uppdateringar av innehåll, inklusive delmål, i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. RFSL anser inte att DELMÅL 1.