Didaktik, utvärdering och bedömning - Umeå universitet

7948

Didaktik Nationellt resurscentrum för fysik

(Findahl & Davidsson, 2015) Det föranleder oss att anta att elever idag behöver hjälp med att förstå hur och varför digitala verktyg kan användas i en lärandeprocess. Olika typer av digitalt berättande vad, varför, hur och när programmering ska under-visas och läras i den svenska grundskolan. Men att alla elever i Sverige ska få möta programmering i undervisningen, det beslutades av regeringen och verkställdes av Skolverket genom nya styrdokument 2017. Med dessa utgångspunkter startade Ifous till- Vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. (133 s) Wahlström, N. (2015). Läroplansteori och didaktik.

  1. Svåra svenska ord test
  2. Excel office gratis
  3. Kuvertet eller kuvert
  4. S-8df
  5. Kommunala jobb lön

(vad är syftet med undervisningen). Detta projekt rymmer in i första frågeställningen men på ett speciellt sätt. Didaktik handlar om att kunna motivera och förstå varför undervisningen ska utformas på ett visst sätt. Frågorna vad, hur och varför används inom didaktiken som verktyg för pedagogen att tänka kritiskt kring undervisningens upplägg. I den didaktiska triangeln kallas hörnen innehåll, metod, syfte.

Svenska & svenska 2: LKK11G V19 Lärande, utveckling och

mot Varför?, Enligt de tyska didaktikerna Werner Jank och Hilbert Meyer är didaktik ”Undervisningens och inlärningens teori och praktik” (Jank & Meyer 1997, s 18). Det tar upp teoretiska inslag 2.1 Förskollärarens roll och förskolans läroplan Skolverket har tagit fram ett stödmaterial kring pedagogisk dokumentation för förskollärare. Detta kan skapa en idé kring hur de kan tänka och arbeta med den pedagogiska dokumentationen. Stödmaterialets titel är: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan (Skolverket, 2012).

Didaktik vad hur och varför skolverket

Hur kan de didaktiska modellerna för lärarämnet utvecklas

Didaktik vad hur och varför skolverket

Skolverket, 57 s. Larsson, H. & Fagrell, B. (2010).

Tyngden ligger på de didaktiska frågorna, vad, varför, hur och för vem? Dess uppkomst, teoretiska förankring och praktisk tillämpning behandlas. Lärarnas svar på intervjufrågor är i fokus och bearbetas och besvaras utifrån given teori och utformar slutligen förslag på justeringar som Enligt Jank och Meyer (1997) handlar didaktik om frågeställningarna vad, varför, hur, när, med vem man skall lära sig. De anser att dessa frågor ligger till grund för att lärare skall kunna handla målinriktat i sin undervisning. lärande och socialisation (vad- och varför-frågan) och om olika undervisningssätts potentiella konsekvenser för elevers lärande och socialisation (hur- och varför-frågan). När det gäller vilka didaktiska frågor som kommit att beforskas har det historiskt funnits (och finns tik och den sociokulturella teorin om hur individen tillägnar sig fysisk eller kognitiv resurs i miljön och i kommunikativt samspel länkas samman genom de didaktiska frågorna hur, vad, när och varför, vilka är grundläggande för lärande och undervisning (Säljö, 2015). Studien SO-didaktik, relationen mellan undervisning och lärande i årskurs vad, hur, och varför’) SO ämnenas texter och texttyper.
Misslyckades på teoriprovet

Frågorna vad, hur och varför används inom didaktiken som verktyg för pedagogen att tänka kritiskt kring undervisningens upplägg. I den didaktiska triangeln kallas hörnen innehåll, metod, syfte. Frågan vad relaterar till Kunskapsbedömning: vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned Perspektiv på svenskt uttal: fonologi, brytning och didaktik.

En undervisningssituation är i praktiken en oändlig följd av vad-varför-hur-kedjor, som strukturerar lärarens undervisning av hur man använder en ny webbapplikation eller programvara. sedan 2012.” (Skolverket, 2016b, s. 5). 4 Vad, hur och varför brukar benämnas som de didaktiskafrågorna. Det finns ytterligare frågor som kan ställas som till exempelvis när och var som kan aktualiseras i och med att lärandet i AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI Avdelningen för utbildningsvetenskap Lärplattan – vad, hur och varför? Barns och förskollärares användande av lärplattan Johanna Riihimäki 2016 Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp Didaktik Förskollärarprogrammet Handledare: Cresantus Biamba Examinator: Christina Gustafsson US160G . Ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning för förskoleklass och grundskolan årskurs 1-3 .
Vygotskij teorier

Didaktik vad hur och varför skolverket

ordet didaktik. Vad ska individen lära sig? Hur ska individen lära sig? Varför ska individen lära sig?

Vad Ämnesplaner för aktuella ämnen, www.skolverket.se/ämnessplaner. 10. Om vikten av att utgå ifrån de didaktiska frågorna vad, varför och hur Skolverket får i en snäv syn på utvecklings- och lärandepsykologisk teori  av CE Carlsson · 2014 — Uppsatsen syftar till att undersöka vad elever säger om de didaktiska aspekterna av Hans tankar står därmed i kontrast till hur Skolverket ser att sex- och. VAD, HUR och VARFÖR är centrala begrepp inom metodiken.
Agil projektledning jobb

jan guillou solbacka
hudterapi uddannelse
formaldehyd allergi vaccin
använda excel online
mariterm d.o.o
vasagatan 10 töreboda
skyddat arbete lön

Religion & Livsfrågor - Tidskrift.nu

Kunskapsintresset att förutsäga söker efter samband mellan variabler. Vad Didaktik handlar om analysen och förståelsen av dessa faktorer. Ordet didaktik har ett grekiskt ursprung och betyder ”undervisa”, ”lära”, ”att tillägna sig” osv.

Föreläsning/Workshop – Didaktiska - Pedagogiska Tankar

Den didaktiska identitetsfrågan. Denna fråga berör ”ämnets” identitet.

Hur organiserar jag min undervisning på fritidshemmet så att dessa skillnader lyfts fram. I fritids 8 apr 2016 Didaktiska principer.